Innovation Square

Innovation Square är ett gränsöverskridande projekt riktat mot den Svenska inredningsvärdekedjan. Projektet för samman möbelproducenter, glastillverkare, textilföretag, kravställare i form av internationella arkitekter och det offentliga, samt världsledande forskning inom materiella flöden och hållbara material. Tillsammans skall vi utforma konkreta produkter och tjänsteinnovationer som svarar upp mot utmaningar på hållbarhetsproblem inom det rumsliga, både i privata och offentliga miljöer.

Innovation Square ska bidra till ökad innovationshöjd och internationell konkurrenskraft hos svenska inredningsföretag i omställningen mot en hållbar produktion i en cirkulär ekonomi. Det yttrar sig som en mätbar internationell närvaro bland de deltagande företagen, ökad attraktionskraft bland morgondagens arbetskraft, tydligare hållbarhetsfokus och kravställning inom inredningsbaserade upphandlingar på nationell nivå samt ett bättre holistiskt hållbarhetsarbete.

Projektet knyter an till långsiktiga strategiska målsättningar från intressenter så som Borås Stad, kommunalförbunden, TEKO och de akademiska miljöerna kopplade till sakfrågorna. I ett europeiskt och internationellt perspektiv ska projektet bidra till att föra Sverige närmare de internationella Paris-målen för 2020.

Projektmål

Innovation Square ska bidra till ett antal banbrytande innovationsprojekt inom det rumsliga som fungerar som exempel på ”good practice” för innovation i rummet där material, produkter och tjänster fungerar som ett ”interface” och skapar en helhet i rummet.

Genomförande

Genomförandeprocessen sker i tre faser och tar inspiration från Alejandro Aravenas teori om ”The Power of Synthesis”. Genom att ställa de rätta frågorna och bygga konstellationer av rätt kunskaper (oavsett om de kanske har motstridiga målsättningar), kan man tillsammans skapa ”synthesis” och identifiera de verkliga utmaningarna.

I den inledande uppstartsfasen genomförs ett antal workshops för att identifiera frågeställningar för behovsägare. Detta är en inkluderande och öppen process med offentliga aktörer och arkitekter. Dessa föregås av besök i de olika miljöerna och hos utvalda företag för att förtydliga kravbilden.

I genomförandefasen finns tre FoI-lab till förfogande som stöd till innovationsprocessen. Inom ramen för varje FoI-Lab kommer behovsägare tillsammans med företag och forskare vara engagerade i utvecklingsprocessen. Deltagande företag får tillgång till kvalificerat stöd i projektet och tillgång till FoI-miljöerna.

De tre FoI labben som kommer att stödja innovationsprojektet är:

  • FoI lab. design och arkitektur som leds av Smart Textiles med koppling till forskningsmiljöerna inom design och arkitektur ArcInTex och Re:textile.
  • FoI lab. material textil som leds av Smart Textiles och involverar materialutveckling och prototypverkstäder.
  • FoI lab. material trä som leds av Smart Housing som involverar materialutveckling, användningsområden och prototypverkstäder.


Delmålen under genomförandefasen består i att säkerställa de 15 företagens och externa intressenters deltagande, att rätt personer i beställarledet bidrar med input samt kunskapsspridning.

Examinationsfasen sker genom ett antal utvalda utställningar där de olika resultaten presenteras och diskuteras. Innovationsprojekten exponeras bland annat hos Inredia i Tibro, samt via utvalda branschträffar.

En viktig del av examinationsfasen handlar om kommunikation av resultaten och förankring i de olika offentliga miljöerna i Småland och Västra Götaland.

Projektet leds av projektledare från Science Park Borås och Smart Housing i Småland och finansieras av Tillväxtverket, Vinnova, Västra Götalandsregionen och deltagande företag.

Partners